بازدید هیأت مدیره و سرپرست جدید بانک توسعه تعاون از پروژه ساختمان فناوری اطلاعات واقع در پارک پردیس

samat

آقای محمد شیخ حسینی سرپرست جدید بانک توسعه تعاون، به همراه جناب آقای عصارزاده عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون از پروژه پردیس بازدید به عمل آوردند، پروژه پردیس بنا به ضرورت های بانک مرکزی و به منظور تقویت زیرساخت های لازم و موردنیاز بانک در حوزه فناوری اطلاعات و براساس استانداردهای مطرح و الزامات سازمان های بالادستی طراحی و در حال اجرای می باشد.
در این بازدید جناب آقای شیخ حسینی ضمن حضور در بخش های مختلف پروژه و آشنایی با عوامل اجرایی، گزارش های لازم از روند شکل گیری پروژه، مراحل انجام کار، شیوه طراحی و ویژگی های پروژه، میزان تطابق با استانداردهای مرجع، میزان پیشرفت و مخاطرات پیش روی آن به ایشان ارایه گردید.
در ادامه نیز جلسه ای با حضور آقایان شیخ حسینی، عصارزاده، یکتا مدیر امور فناوری اطلاعات ، افتخاری مدیرعامل و مباشرزادگان عضو هیأت مدیره شرکت سمات تشکیل و درخصوص چالش های پیش رو پروژه مذاکره گردید و ایشان ضمن تشکر از عوامل اجرایی بر اهمیت تداوم عملیات اجرایی مطابق با زمان بندی مقرر و حمایت بانک از آن تاکید کردند.