معرفی شرکت سمات

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻤﺎت ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪاي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و داراي ﮔﻮاﻫﯽ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي و اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪشرکت سمات با دراختیار داشتن بیش از 160 نفر پرسنل متخصص در زمینه بانکداری و فناوری اطلاعات، تلاش دارد ضمن برآورده کردن نیازمندی های بانک توسعه تعاون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به کمک به سایر بانک ها و موسسات مالی بویژه شرکت های فعال در حوزه تعاون نیز همت گمارد.سمات یک شرکت مبتنی بر نوآوری و تکنولوژی اطلاعات است و با تکیه بر نیروی انسانی متخصص خود که جزو سرمایه های اصلی این شرکت می باشد، با مسئولیت پذیری و مشتری مداری سعی در ارائه راه حل های نوین در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک دارد.ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻤﺎت ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاي اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺗﻌﺎون اﻋﻼم ﻣﯽ دارد.

اهم فعالیت های شرکت

 • ﻣﺸﺎوره، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﺷﺪه
 • ﻣﺸﺎوره، ﻃﺮاﺣﯽ، ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻧﮑﯽ
 • ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺧﻮدﭘﺮداز و ﮐﯿﻮﺳﮏ و درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ
 • ﻣﺸﺎوره و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح­های اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮑﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﺮور
 • ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﮔﺴﺘﺮده
 • ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﻧﺠﺎم ﻣﻤﯿﺰيﻫﺎي ﻻزم
 • ﻃﺮاﺣﯽ، ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎي ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت
 • ارایه راهکار بازار‌های مجازی به صورت شخصی و بین بنگاهی (B2B)
 • ارایه راهکارهای پرداخت مدار بسته (Closed Loop)
 • امکان مدیریت اتوماتیک حساب‌ها و انجام خودکار عملیات بانکی
 • ارایه راهکارهای مختلف داشبورد بانکی

 

 

محصولات شرکت

سامانه‌ اعتبارسنجی داخلی مشتریان

سامانه مبادلات الکترونیک بین بنگاهی (B2B)

سامانه اسناد خزانه اسلامی (اخزا)

سامانه ارزیابی اموال

سامانه‌ ذینفع واحد

سامانه کارگزاری بیمه

سامانه‌ تامین مالی جمعی

سامانه مدیریت بانکداری شرکتی (مباشر)

سامانه تبادل الکترونیکی احکام قضایی

سامانه‌ امضا موثر بانکی

سامانه تسویه تراکنش

 

خدمات شرکت

خدمات امنیت اطلاعات

خدمات حوزه زیرساخت مرکز داده

خدمات مرکز عملیات شبکه (NOC)

خدمات مرکز عملیات امنیت (SOC)

خدمات پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت های سخت افزاری

خدمات مرکز تماس مشتریان

تامین و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان فروشگاهی

تأمین، جانمایی، نصب و راه اندازی دستگاه های خودپرداز

خدمات درگاه پرداخت اینترنتی