1. احترام به عزت و کرامت انسانی افراد سمات
  2. پایبندی به صداقت و شفافیت در امور
  3. اهتمام به کارگروهی و بهره­ مندی از خلاقیت و مشارکت افراد در امور
  4. مسئولیت­ پذیری، تعهد و وفاداری سازمانی سمات
  5. ارج نهادن به فرهنگ سازمانی متعالی
  6. مشتری مداری و تعهد بر حفظ محرمانگی اطلاعات مشتری