ارزش های شرکت

احترام به عزت و کرامت انسانی افراد سماتپ

پایبندی به صداقت و شفافیت در امور

اهتمام به کارگروهی و بهره­ مندی از خلاقیت و مشارکت افراد در امور

مسئولیت­ پذیری، تعهد و وفاداری سازمانی سمات

ارج نهادن به فرهنگ سازمانی متعالی

مشتری مداری و تعهد بر حفظ محرمانگی اطلاعات مشتری