1. نفوذ در بازار
  2. رقابتی سازی محصولات و خدمات فناوری اطلاعات
  3. افزیش بهره وری تعاملات شرکت با بانک
  4. توسعه سبد محصولات نوآورانه
  5. افزایش بهره وری دارایی ها
  6. توسه سبد خدمات
  7. ایجاد جایگاه تجاری معتبر در بازار
  8. استقرار ساختار ها،فرایند ها و سیستم ها بر اساس استاندارد ها،به روش ها و چارچوب های ملی و بین المللی