• طراحی، اجرا، بهینه سازی و پشتیبانی شبکه های فعال در سطوح Access, Core, Edge
  • طراحی، اجرا، بهینه سازی، پشتیبانی و ارتقای شبکه های محلي (LAN)
  • طراحی، اجرا، بهینه سازی، پشتیبانی و ارتقای شبكه گسترده (WAN)
  • طراحی، اجرا، بهینه سازی، پشتیبانی و ارتقای شبکه بی سیم و ارتباطات نقطه به نقطه
  • طراحی، اجرا، بهینه سازی و پشتیبانی سیستم های مجازی سازی (Vmware, Hyper-v, Virtual Desktop Infrastructure)
  • طراحی، اجرا، بهینه سازی و پشتیبانی سیستم های ذخیره سازی (SAN, NAS, DAS)
  • طراحی، اجرا، بهینه سازی و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزارهاي پشتیبان گیری و Tape
  • طراحی، اجرا، بهینه سازی و پشتیبانی سوییچینگ و روتینگ (IP Plan, Vlaning, Inter Vlan Routing)
  • طراحی، اجرا، بهینه سازی و پشتیبانی سرویس های عمومی شبکه (DFS, WSUS, Domain Controller, DNS, Mail, FTP)
  • طراحی، اجرا، بهینه سازی و پشتیبانی سامانه‌های مرکز مانیتورینگ و پایش ترافیک شبکه (NOC)