خدمات امنیت اطلاعات

خدمات این حوزه عبارتست از:

  • تست نفوذ پذیری (Penetration Test)
  • پیاده سازی سامانه های مدیریت رویداد (SIEM)
  • مقاوم و ایمن سازی سیستم (Operating System Hardening)
  • سامانه مدیریت متمرکز اصلاحیه های امنیتی (Centralized Security Patch Management)
  • ارزیابی خطرات و آسیب پذیری ها و تهدیدات و ارایه گزارشات تحلیلی
  • طراحی، اجرا، بهینه سازی و پشتیبانی مرکز عملیات امنیت شبکه (SOC)