بازدید مدیر عامل بانک توسعه تعاون از پروژه پارک فناوری

مدیر عامل بانک توسعه تعاون  ازپروژه شرکت سمات در پارک فناوری پردیس بازدید کرد.

محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در این بازدید گفت: تکمیل پروژه های فناوری بانک توسعه تعاون زمینه را برای تحول دیجیتال فراهم می سازد و به نقش مهم شرکت سامانه متمرکزالکترونیک توسعه تعاون (سمات) در این زمینه اشاره داشت.
وی افزود:  تحول دیجیتال مهمترین راهکار برای تحقق تمامی برنامه های کوتاه مدت و میان مدت بانک است و چشم انداز بانک نیز با عنوان بانک برتر در حوزه ارائه خدمات دیجیتال به تعاونگران و بنگاه های کوچک و متوسط ترسیم شده است.
در این بازدید سید باقر فتاحی رییس و محمد جعفرایرانی عضوهیات مدیره بانک، امید سلیمانی مدیرعامل سمات و جمعی از مدیران ارشد بانک و شرکت سمات حضور داشتند.


 

 

pardis