انتصاب سرپرست شرکت سمات

در روز دوشنبه مورخ 22 اسفند 1401 با حضور آقایان دکتر فتاحی ریاست هیأت مدیره بانک توسعه تعاون، آقای شریفی معاون مدیرعامل در اموربانکی، شهرام بخشا معاون مدیرعامل در امور برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و سایر مدیران بانک جناب مهندس امید سلیمانی را به سمت سرپرست جدید شرکت منصوب شدند و از زحمات آقای افتخاری تقدیر و تشکر کردند.