محمد جواد افتخاری

رئیس هیاًت مدیره و سرپرست شرکت

محمد جعفر ایرانی

نایب رئیس هیاًت مدیره

مجید مباشرزادگان

عضو هیاًت مدیره