محمد جواد افتخاری

مدیرعامل و رئیس هیاًت مدیره

محمد جعفر ایرانی

نایب رئیس هیاًت مدیره

مجید مباشرزادگان

عضو هیاًت مدیره