امید سلیمانی

مدیرعامل

پرویز اسدی

پرویز اسدی ماهفروزی

عضو هیأت مدیره