اهداف کلان

  • نفوذ در بازار
  • رقابتی سازی محصولات و خدمات فناوری اطلاعات
  • افزیش بهره وری تعاملات شرکت با بانک
  • توسعه سبد محصولات نوآورانه
  • افزایش بهره وری دارایی ها
  • توسه سبد خدمات
  • ایجاد جایگاه تجاری معتبر در بازار
  • استقرار ساختار ها،فرایند ها و سیستم ها بر اساس استاندارد ها،بهروش ها و چارچوب های ملی و بین المللی