خدمات سمات در حوزه خودپرداز

شرکت سمات تاکنون ۵۵۰ دستگاه خودپرداز را برای بانک توسعه تعاون درقالب قراردادهای متنوع، تامین، نصب و راه اندازی و پشتیبانی نموده است.