بازدید عضو هیأت مدیره بانک ملی از پروژه پردیس

پردیس

جناب آقای دکتر مونسان عضو هیأت مدیره بانک ملی به همراه مدیران بانک ملی ضمن بازدید از پروژه پردیس با توانمندی ها و امکانات شرکت سمات آشنا شدند.

در این بازدید همکاران شرکت به معرفی پروژه و دستاوردهای آن پرداخته و سایر توانمندی های شرکت را نیز ارایه کردند و جناب آقای مونسان ضمن ابراز خوشحالی از این دیدار، فضاهای همکاری بین شرکت و مجموعه های مختلف بانک ملی را مستعد و مناسب تشخیص داده اند