امنیت اطلاعات در حوزه منابع انسانی


مصطفی فرازی
آگاهی و آموزش امنیت اطلاعات به کاربران از جمله فاکتورهای موثر عوامل انسانی در تامین امنیت اطلاعات، موضوع آگاهی و آموزش امنیت اطلاعات کاربران است.

امنیت اطلاعات در حوزه منابع انسانی 

 

 
  امنیت اطلاعات مقوله­ ای است که در دهه­ جدید به شدت مورد توجه قرار گرفته است. وجود تهدیدهای بی­شمار در فضای کسب و کار کنونی با توجه به ماهیت متغیر آنها نیاز به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را بیش از پیش توجیه می­نماید.

هدف از این مقاله لزوم توجه به امنیت منابع انسانی سازمان­ها به عنوان آسیب ­پذیرترین دارایی هر سازمان است.

 در این مقاله ابتدا با عناوینی چون امنیت اطلاعات آشنا می­ شویم و سپس به بررسی راهکارهای مناسب جهت ایجاد امنیت نیروی انسانی می­ پردازیم.

مقدمه:

از فناوري اطلاعات مي توان به عنوان بزرگترين فناوري در طول تاريخ ياد كرد كه توانسته بين رشته­هاي مختلف علوم، ارتباط برقرار کند. اين فناوري با بكارگيري تمام علوم توانسته است اطلاعات مورد نياز پژوهشگران، صنعتگران، بازرگانان و همچنين قشرهاي مختلف جامعه را در كمترين زمان و بهترين وجه فراهم کند به طوري كه مي توان ادعا کرد امروزه فناوري اطلاعات، مرزهاي كشورهاي مختلف را در نورديده و ملتها را در يك جامعه جهاني گردهم آورده است.

دانلود مقاله