جلسه مشترک شورای مدیران شرکت سمات، امور فناوری اطلاعات و ارتباطات و امور مهندسی - پشتیبانی بانک توسعه تعاون

khabar1