به موجب احکامی از سوی مدیر عامل شرکت سمات، جناب آقای اکبری، صورت گرفت:

entesab-day-97