معارفه و اهدا حکم انتصاب چند تن از مدیران جدید شرکت سمات

Ehdaye-Hokm-2